*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

برچسب : گیل نوا

ادغام سه رسانه محلی در انزلی پرس
وب سایت های زیرمجموعه این رسانه را در انزلی پرس ادغام خواهند شد.

ادغام سه رسانه محلی در انزلی پرس

از ابتدای سال 1398 وب سایت های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا فعالیت های مستقل خود را متوقف نموده و تمامی فعالیت های مرتبط با این رسانه ها به صورت مستقیم در انزلی پرس ادامه خواهد یافت.